Servicii

Scurtă prezentare a serviciilor oferite:

 • Recuperare creanţe;
 • Redactare contracte comerciale;
 • Asistentă la negocierea contractelor comerciale;
 • Reprezentare în procedura de mediere;
 • Consultanta în drept societar;
 • Constituiri de societăţi comerciale;
 • Modificări ale actelor constitutive;
 • Cesiuni;
 • Fuziuni şi lichidări;
 • Tranzacţii în faza procesuală şi post procesuala;
 • Procedura somaţiei de plată;
 • Întocmirea de notificări, somaţii, adrese;
 • Reprezentarea societăţilor comerciale în fata instanţelor de judecată de toate gradele;
 • Redactare cereri şi reprezentare în faza de executare silită;
 • Cereri de retrocedare pe cale administrativă – primărie, instituţia prefectului, ANRP, AVAS, sau pe cale judecătorească;
 • Asistentă la vânzarea, cumpărarea şi închirierea de bunuri imobiliare (investiţii imobiliare);
 • Redactări tranzacţii, contracte, alte cereri;
 • Asistare şi reprezentare în fata notarului public;
 • Negocieri;
 • Acţiuni în garanţie pentru evicţiune;
 • Acţiuni în revendicare imobiliară şi mobiliara;
 • Acţiuni în simulaţie;
 • Acţiuni în granituire;
 • Acţiuni privind dreptul de servitute;
 • Acţiuni în nulitatea actelor;
 • Acţiuni în constatare şi în anulare a actelor juridice;
 • Acţiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune şi accesiune;
 • Acţiuni posesorii;,
 • Acţiuni în materia exproprierii;
 • Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor;
 • Partaj judiciar;
 • Succesiuni;
 • Decăderea din drepturile părinteşti;
 • Răspundere delictuală şi contractuala;
 • Uzucapiune;
 • Moştenire, partaj moştenire, acţiuni pentru intrarea în posesia unei moşteniri;
 • Ieşiri din indiviziune;
 • Măsuri asiguratorii;
 • Recunoaşterea hotărârilor străine pe teritoriul României;
 • Evacuări;
 • Contestaţii la executare;
 • Executări silite.
 • Consultaţii juridice;
 • Redactarea de cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenţionale, cereri de apel şi recurs, ordonanţe preşedinţiale, concluzii scrise, întocmirea de acte juridice specifice dreptului muncii;
 • Asistenta juridică şi reprezentare în fata instanţelor de judecată de orice grad pentru:
  • Contractul de muncă - negociere, încheiere şi desfacere;
  • Relaţiile dintre angajat şi angajator;
  • Protecţia muncii, P.S.I. şi pază;
  • Negocieri şi medieri;
  • Decizii de imputare şi angajamente de plată;
  • Reîncadrarea în muncă şi plata salariilor restante;
  • Disponibilizări, salarii compensatorii, ordonanţe;
  • Stabilirea şi plata pensiilor, civile şi militare;
  • Contestarea deciziei de pensionare şi recalcularea pensiei.
 • Asistenta juridică, consultaţii juridice şi reprezentarea în fata Caselor de Pensii, a angajatorilor şi a instanţelor de judecată, pentru evitarea sau rezolvarea diferendelor ce se ivesc în domeniul asigurărilor sociale.

Servicii juridice persoanelor care se consideră vătămate în drepturi ori interese legitime de către o autoritate publică printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal al unei cereri.

Servicii de asistență și reprezentare, redactare cereri în litigii referitoare la:

 • Suspendarea, anularea sau punerea în aplicare a actelor administrative adoptate de autoritățile administrative;
 • Emiterea sau anularea avizelor, autorizațiilor, a altor acte administrative;
 • Plângeri împotriva proceselor verbale de contravenție din domeniul rutier, administrativ, fiscal etc.;

Servicii de consultanţă pentru subiecte participante la raporturile juridice de drept financiar şi fiscal:

 • Redactarea opiniilor legale privind incidenta normelor fiscale şi consecinţelor de ordin fiscal ale actelor, faptelor şi raporturilor juridice fiscale desfăşurate între persoanele fizice şi/sau juridice;
 • Consultanta fiscală privind regimul impozitelor şi taxelor stabilite în Codul fiscal valabil din 2016 aplicabile diverselor categorii de contribuabili şi operaţiuni: impozitul pe profit, impozitul pe venitul microintreprinderilor, impozitul pe venit, TVA, impozite şi taxe locale, impozitul pe construcţii;
 • Asistenta juridică şi reprezentarea clienţilor privind acte, fapte şi raporturi juridice fiscale în fata organelor de control fiscal şi instanţelor de contencios administrativ;
 • Asistenta juridică, redactarea şi susţinerea contestaţiei administrative împotriva actelor de control fiscal;
 • Asistenta juridică, redactarea şi susţinerea acţiunii în contencios administrativ împotriva deciziei de soluţionare a contestaţiei;
 • Asistenta juridică, redactarea şi susţinerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către organele fiscale, conform procedurii prevăzute de O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
 • Asistenta juridică, redactarea şi susţinerea contestaţiei împotriva măsurilor asiguratorii la instanţă de contencios administrativ;
 • Asistenta juridică, redactarea şi susţinerea contestaţiei la executarea silită.